Zakres usług

DIAGNOZA – polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta

 • orientacyjne badanie słuchu

 • badanie słuchu fonematycznego

 • badanie lateralizacji

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalam terminy zajęć oraz podaję zalecenia do pracy w domu.

TERAPIA (USUWANIE ) WAD WYMOWY

 • seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c ,dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

 • reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r

 • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k

 • gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g

 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l

TERAPIA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

 • afazja 

 • dyzartia

 • autyzm

 • zespół Downa

 • zespół Aspergera

 • zespół Aperta

TERAPIA JĄKANIA – terapia z użyciem nowoczesnego echokorektora mowy.

TERAPIA DYSLEKSJI – przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem.

 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami

TERAPIA ZACHOWAŃ DYSFUNKCYJNYCH

 • rozwijanie odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci.

 

OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH 

Zapraszam do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje, które chcą poszerzyć swoja ofertę o ciekawe i rozwijające zajęcia logopedyczne dla dzieci.

 • badania przesiewowe mowy
 • terapia logopedyczna i pedagogiczna (indywidualna lub grupowa)
 • profilaktyka logopedyczna (zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy)
 • porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli